JL Group of Compaines မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ အထပ္သားစက္ရုံတြင္ ေဘာလုံးျပဳိင္ပြဲက်င္းပ

 

Description

JL Group of Compaines ၏ မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ သစ္ပါးလႊာစက္ရုံတြင္ ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ားမွ Newyear စက္ရုံႏွစ္ပတ္လည္ ေဘာလုံးျပဳိင္ပြဲက်င္ပခဲ့ျပီး အသင္း ၄သင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္ခဲ့ကာ အားလုံးေပ်ာ္ရႊင္စြာက်င္းပခဲ့ပါသည္။