ဂ်ပန္ယန္းေငြႏွင့္ တရုတ္ယြမ္ေငြ တို႔အား ႏိုင္ငံတကာေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ စာရင္းရွင္းလင္းမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးမ်ားအျဖစ္စတင္သတ္မွတ္

 

Description

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ (၄/၂၀၁၉)အရ ဂ်ပန္ယန္းေငြ (Japanese Yen) ႏွင့္ တရုတ္ယြမ္ေငြ (Chinese Yuan - RMB) တို႔အား ႏိုင္ငံတကာေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ စာရင္းရွင္းလင္းမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးမ်ားအျဖစ္စတင္သတ္မွတ္
ျမန္မာႏုိင္ငံဗဟိုဘဏ္မွ ယခင္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (US Dollar)၊ ယူရို (Euro) ႏွင့္ စင္ကာပူေဒၚလာ (Singapore Dollar)အစရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားအား ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ၿပီး ယခုအခါျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံတန္ဖိုးလဲလွယ္ေနရေသာ တရုတ္ယြမ္ေငြမ်ား ထပ္မံခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနမွ တရုတ္ယြမ္ေငြအား စာရင္းရွင္းလင္းမႈမ်ားတြင္ ေစာင့္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ICBC ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္မွ တရုတ္ႏိုင္ငံယြမ္ေငြမ်ားအား တရားဝင္ စာရင္းရွင္းလင္းႏိုင္ေသာေငြအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားတြင္ရွိေသာ ကုန္ထုတ္၊ ကုန္သြင္းလုပ္ငန္းတို႔မွာလည္း မ်ားစြာ လြယ္ကူအဆင္ေျပစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဗဟိုဘဏ္မွ ယင္းကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖင့္ တရားမဝင္ေသာ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားအား မွီခိုစရာမလိုပဲ ေငြေၾကးမ်ားကို တရားဝင္လဲလွယ္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္အခါက တရုတ္ေငြေၾကးလဲလွယ္ျခင္းပါက တရားမဝင္ေငြေၾကးလဲလွယ္သူမ်ားထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာမ်ားမွ တဆင့္လဲလွယ္ရျခင္းေၾကာင့္ လဲလွယ္ျခင္းစရိတ္မ်ားစြာဆံုးရႈံးလ်က္ရွိရာမွ ယခုကဲ့သို႔ တရားဝင္လဲလွယ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးဆံုးရွံဳးမႈ နည္းပါးၿပီး ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို အလြယ္တက
ူေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုေငြေၾကးလဲလွယ္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြမ်ား ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားသည့္လုပ္ငန္း (Authorized Dealer - AD) လိုင္စင္ရဘဏ္မ်ားတြင္သာ ဂ်ပန္ယန္း (Japanese Yen) ႏွင့္ တရုတ္ယြမ္ (Chinese Yuan) တို႔အား ႏိုင္ငံတကာေငြေပးေခ်မႈ၊ စာရင္းရွင္းလင္းမႈမ်ား ႏွင့္ AD လိုင္စင္ရဘဏ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း စာရင္းဖြင့္ေပးျခင္းတို႔မွ အပ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း (သို႔မဟုတ္) တရားဝင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္မွ ညႊန္ၾကားထားပါသည္။