တပ္မေတာ္ေဆးရုံသို႕လွဴဒါန္းျခင္း

 

Description

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ႏွင့္ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ တို႕ပူးေပါင္း၍ အမွတ္(၂) တပ္မေတာ္ေဆးရုံကုတင္(၅၀၀)သို႕ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားေခ်ဖ်က္ကုသစက္၊ ေဆးရုံသံုးပစၥည္းမ်ား၊ ေလေအးေပးစက္မ်ား၊ အမႈိက္ပံုးမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ၌ Jewellery Luck Group of Companies ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထိုက္မင္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာသံုးေသာင္းတိတိ တတ္ေရာက္လွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့သည္။