သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း

 

Description

သဘာ၀ႏွင့္ သံယံဇာတ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ သတၱဳလုပ္ငန္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ကေလာျမိဳ႕ ေဘာ္ဆိုင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ လုပ္ကြက္ဧရိယာ ဧက၁၀၀ ရွိျပီး အဓိကထြက္ကုန္မွာ ခဲ (PH, PHCO2) ႏွင့္ သတၱဳရုိင္း အေရာအေႏွာမ်ားျဖစ္သည္။

  • ကုမၸဏီအမည္ : Top Ten Star Production Co., Ltd.
  • စတင္တည္ေထာင္သည့္အခ်ိန္ : 20th July 2009
  • လိပ္စာ - Olympic Hotel, U Wisara Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar.
  • Hotline : 01-243130~5
  • Email : ttstarmining@gmail.com