စီးပြားေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား

Joint Venture "JV" Strategic Partner

Fertilizer(Jewellery Luck Compound Fertilizer)