ကၽြႏု္ပ္တို႔အေၾကာင္း

ကံေကာင္းျခင္းရတနာကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအတိုင္း ကုန္သြယ္ေရး၊ ဟိုတယ္လ္လုပ္ငန္း ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ျပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အထပ္သားထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့ျပီး အရည္အေသြးျမင့္ ပါေကး၊ အထပ္သား၊ veneer ႏွင့္ Formica တို႕ကိုထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕ စက္ရုံမ်ားမွာ မႏၱေလး၊ မံုရြာ၊ ေက်ာက္ဆည္၊ စစ္ကိုင္း၊ ေရႊျပည္ေအး ႏွင့္ ဘီလင္း တို႕တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား စုေဆာင္းကာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတို႕၏ အိမ္ျခံေျမလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ အိမ္ျခံေျမကြန္ဒိုလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရး ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ GDP တိုးလာေစရန္ႏွင့္ စက္မႈဘ႑ာေရးအသြင္ကူးေျပာင္းေစရန္ ဘ႑ာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္း မ်ားလည္း တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ကိုင္လာေသာ အေတြ႕အၾကံဳ ခိုင္မာေသာမိသားစုစိတ္ဓာတ္၊ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လာရာမွ ယေန႕၀န္ထမ္းေပါင္း 8000 ေက်ာ္ရွိေသာ "Jewellery Luck Group of Companies." ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။


JL QRCode