ကၽြန္းစိုက္ခင္း

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သစ္ေတာစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကုမၸဏီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ေဒသငါးခု၏ ဧက ၁၃၀၀၀ ေပၚတြင္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေသာသစ္ပင္အမ်ဳိးအစား တို႕မွာ ကြၽန္း၊ ပ်ဥ္းကတိုး၊ ပိေတာက္၊ ယင္းမာ၊ သင္း၀င္၊ ယူကလစ္၊ မေဟာ္ဂနီပင္ တို႔ျဖစ္ျပီး သဟဇာတမွ်တေသာ ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္လာေစရန္ ဧကေပါင္း ေလးေသာင္းအထိ စိုက္ပ်ဴိးထိန္းသိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။