ကံေကာင္းျခင္းရတနာပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း

- ကံေကာင္းျခင္းရတနာပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကို 2015 ခုႏွစ္၊ မတ္လ (10) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ - ကံေကာင္းျခင္းရတနာပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ - (1) ပညာလုိလားေသာ္လည္း ေငြေၾကးမျပည့္စံုမႈေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနၾကေသာ ထူးခၽြန္ထက္ျမတ္ရ်္ ႀကိဳးစားသူမ်ားအား ကူညီရန္၊ (2) မိမိတုိ႔ ကုမၸဏီအတြင္းရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သားသမီးမ်ား ပညာေရးေကာင္းမြန္စြာ သင္ၾကားႏုိင္ရန္အတြက္ လစဥ္ ရံပံုေငြထားရွိကာ လိုအပ္သလုိကူညီရန္၊ (3) အေျခခံပညာ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအဆင့္ထိ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ လိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအား လုိအပ္ေသာေထာက္ခံခ်က္မ်ားရယူကာ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ား စနစ္တက်ကူညီရန္၊ (4) ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ တုိင္း ေဒသအသီးသီးမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး တကၠသိုလ္ပညာသင္ယူရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအား ပညာဆက္လက္သင္ၾကားႏုိင္ရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးေပၚမူတည္ရ်္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ကူညီရန္၊ (5) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ အလွမ္းကြာေ၀းေသာ စာသင္ေက်ာင္းမရွိေသးသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အေျခခံပညာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ စာၾကည့္တုိက္မ်ား ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္း ကူညီရန္၊ တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ - ကံေကာင္းျခင္းရတနာပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ားႏွင့္ အျခားအမ်ားျပည္သူမ်ားသုိ႔ အကူအညီလုိအပ္သည့္ ေနရာတုိင္းတြင္ ပညာေရးကိုသာမက က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ တက္စြမ္းသမွ် ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။