ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ online wallet ထြက္ေပၚ

 

Description

Trusty E-Commerce သည္ Myanmar JL Group of Companies ၏ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Trusty Family Co.,Ltd မွ 2016 ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္က တီထြင္ခဲ့ေသာ mobile payment platform တစ္ခုျဖစ္သည္။ တိုးတတ္လာမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ E-commerce အနာဂတ္အတြက္ “ရုိးရွင္းလြယ္ကူ၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်၊ ျမန္ဆန္စြာ” online ေပၚတြင္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ Trusty အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ ေငြလႊဲျခင္း စသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပိုမိုတိုးတတ္အဆင္ေျပေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ Trusty App အသံုးျပဳသူ 7000 ေက်ာ္ရွိျပီး စားေသာက္ဆိုင္၊ ဟိုတယ္၊ ရတနာဆိုင္၊ အ၀တ္အထည္၊ ဖုန္းႏွင့္ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း စသည့္ Merchant ဆိုင္ေပါင္း 90 ေက်ာ္ႏွင့္ ေငြသြင္းေငြထုတ္ႏိုင္သည့္ေနရာ 25 ခုရွိျပီျဖစ္သည့္အျပင္ KBZ မွတစ္ဆင့္ ေငြသြင္းႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။

 

အဓိကထူးျခားခ်က္မ်ားမွာ

 

ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း  -  App မွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္မေရြးဖုန္းေငြမ်ားျဖည့္ျပီး 5% discount ကိုရယူႏိုင္ျခင္း

Discount  - Trusty ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ merchant ဆိုင္မ်ား၏ အထူးႏႈန္းမ်ားရရွိႏိုင္ျခင္း

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲျခင္း    -  အခ်ိန္မေရြး ေန႕စဥ္ႏႈန္းထားမ်ားၾကည့္ရႈႏိုင္ျပီး ေငြေၾကးအမ်ဳိးအစားမ်ားစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္း

ေငြလႊဲျခင္း - Trusty အေကာင့္တစ္ခုမွ အျခား Trusty အေကာင့္သို႕ ဖုန္းျဖင့္ေငြလႊဲႏိုင္ျခင္း၊ လႊဲျပီးပါကလည္း notification ျဖင့္အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္း၊ ေငြ၀င္မ၀င္စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း

ေငြလက္ခံ/ေပးေခ်ျခင္း       - Trusty အသံုးျပဳသူသည္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ စားေသာက္ဆိုင္၊ ဟိုတယ္၊ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ လက္၀တ္ရတနာဆိုင္၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္ စသည့္ merchant ဆိုင္မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲရာ၌ QR Code အား scan ဖတ္ျပီး ေငြေပးေခ်မႈ confirm ျပဳလုပ္ရုံျဖင့္ merchant ဆိုင္၏ အေကာင့္ထဲသို႕ေငြ၀င္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဤနည္းျဖင့္သံုးစြဲမႈတိုင္းကို လွ်င္ျမန္စြာေငြေပးေခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္တမ္းစစ္ေဆးျခင္း - မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္မေရြး ေငြလက္ခံရရွိမႈ၊ ေပးေခ်မႈ၊ ေငြလႊဲျခင္း၊ လက္က်န္ စသည့္မွတ္တမ္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။

Merchant ဆိုင္ရွာေဖြျခင္း - Trusty App တြင္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ merchant ဆိုင္၏ လိပ္စာႏွင့္ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ျခင္း

 

Trusty အသံုးျပဳသူသည္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို 24 နာရီလံုးရရွိႏိုင္ျပီး ၀ယ္ယူသံုးစြဲမႈ၊ ေငြေပးေခ်မႈ၊ ေငြလႊဲျခင္းတို႕အတြက္ မည္သည့္၀န္ေဆာင္ခ မွေပးေဆာင္ရန္မလိုသည့္အျပင္ ၀င္ေငြပိုမိုတိုးလာေစမွာျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးသည္ Trusty App တစ္ခုတည္းျဖင့္ပင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။

 

Trusty App ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲရန္ - Apple ႏွင့္ IOS Application market(App store, google play store) မ်ားတြင္ “Trusty ecommerce” ဟုရုိက္ႏွိပ္ျပီး ရွာယူေဒါင္းလုဒ္ဆြဲႏိုင္ပါသည္။

 

Register ျပဳလုပ္ျခင္း - Trusty A/C ျပဳလုပ္ရန္ 1.အမည္ 2.ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္နံပါတ္ 3.ဖုန္းနံပါတ္ တို႕ကို 09-967666888 သို႕ဖုန္းဆက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း http://www.jlgroupmm.com website တြင္ Form ျဖည့္၍ေသာ္လည္းေကာင္း register ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 

Merchant ဆိုင္ မ်ားကို App တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း http://www.trustyecommerce.com/ တြင္ေသာ္လည္းေကာင္းၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

 

ဤသတင္းအခ်က္မ်ားဆက္လက္ရယူလိုပါက ေအာက္ပါ QR Code ကို scan ဖတ္ျပီး Join JL ကိုႏွိပ္ပါ။

 

Website : http://www.trustyecommerce.com/